Informacja dla kupującyh przedmioty zabytkowe.

W naszej ofercie znajdują się przedmioty oryginalne, kopie, obiekty restaurowane, reperowane oraz częściowo oryginalne. Większość podstawowych informacji jest znana sprzedawcom i klient jest z nimi zapoznawany od razu. Jeżeli nabywcy zależy na pełnej informacji o zakupionym obiekcie powinien poprosić i wydanie certyfikatu oryginalności, w którym umieścimy wszystkie znane nam informacje o przedmiocie. Do przedmiotów zakupionych przeż internet certyfikat dodajemy tylko na życzenie klienta poniewaz treść zawarta w opisie jest już dla nas wiążąca i może być podstawą do reklamacji.  Tylko na podstawie certyfikatu lub naszego opisu z internetu będą rozpatrywane ewentualne reklamacje.


Większość obiektów wystawionych w naszej galerii nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia na eksport.

WARUNKI LEGALNEGO WYWOZU

Obecne przepisy dotyczące wywozu zabytków za granicę reguluje Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 roku i jej nowelizacje oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2011 roku. Według ich treści zabytki ruchome dzieli się na trzy kategorie: zabytki nieobjęte zakazem wywozu, wymagające pozwolenia na wywóz oraz objęte zakazem wywozu. Dokumenty te określają przede wszystkim przedziały wieku i wartości danego zabytku, dla którego wymagane jest pozwolenie na wywóz.
Należy bowiem pamiętać, że różne kategorie zabytków mają różne progi wieku i wartości. Nasza praca spełnia oba te warunki, więc musimy złożyć odpowiednie podanie i uzyskać zgodę na jej wywóz.

Tabela obiektów zabytkowych , których wywóz za granice Polski wymaga uzyskania zezwolenia na wywóz.

Podczas przekraczania granicy z naszym dziełem sztuki, musimy mieć dokument poświadczający zarówno o jego wartości i czasie powstania oraz pozwalający na jego zidentyfikowanie. Dokumentem takim może być wycena wykonana przez wyspecjalizowaną instytucję lub podmiot gospodarczy, faktura zakupu, potwierdzenie wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ubezpieczenie przewozu zabytku. 

CZEGO NIE WYWIEZIEMY

Za granicę nie wywieziemy zabytków, które mają szczególną wartość dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Co się kryje za tym terminem? Są to obiekty, które są wpisane do rejestru zabytków, wchodzą w skład zbiorów publicznych, stanowią własność Skarbu Państwa, znajdują się w inwentarzach muzeów lub narodowym zasobie bibliotecznym. Te zabytki kwalifikują się jedynie do pozwolenia na wywóz czasowy np. na wystawę organizowaną poza granicami kraju. Warto pamiętać również o posiadaniu odpowiedniej dokumentacji przy sprowadzaniu do Polski dzieł sztuki spoza terenu Unii Europejskiej. Dla większości zabytków stawka celna jest zerowa (dla antyków powyżej 100 lat jest to 8%), więc przewiezienie dzieła sztuki przez granicę nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. W przypadku nieposiadania dokumentów zakupowych należy zwrócić się do wyspecjalizowanych podmiotów w celu dokonania rzetelnej wyceny, gdyż zadeklarowanie nieadekwatnej wartości może także zostać ukarane. Jako przykład dotyczący zaniżania wartości obiektów można podać próbę wywiezienia czternastu fotografii autorstwa Zofii Rydet. Zgłaszający zadeklarował wartość całego zbioru na 600 zł, podczas gdy jego wartość rynkowa to 39 500 zł.

Kara za nielegalny wywóz zabytku za granicę wynosi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Jeśli sprawca działa nieumyślnie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Sąd może orzec także przepadek wywozu zabytku, nawet jeśli nie byłby własnością sprawcy.

    TRANSLATE